Kancelaria Adwokacka świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i korporacyjnych na terenie całego kraju. Oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, prowadzenie negocjacji ugodowych, reprezentację w postępowaniach sądowych i przed organami administracji, przygotowywanie i opiniowanie dokumentów (np. umów, regulaminów), udzielanie porad prawnych.

 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie (m.in. za szkody komunikacyjne, za błędy w sztuce medycznej, z tytułu nienależytego wykonania umowy)
 • Prowadzenie spraw o zapłatę i postępowań ezekucyjnych
 • Przygotowywanie projektów umów, regulaminów, a także weryfikacja pod względem prawnym istniejących już dokumentów
 • Prowadzenie spraw dotyczących prawa własności (m.in. spraw o zasiedzenie, zniesienie współwłasności)
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych
 • Prowadzenie spraw dotyczących upadłosci konsumenckiej
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie:
  • z tytułu nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną (w tym zadośćuczynienie za zmarnowany urlop)
  • z tytułu opóźnionego lotu
  • z tytułu zagubienia, zniszczenia bagażu
 • Analiza wzorców umów stosowanych przez organizatorów turystyki i przewoźników pod kątem klauzul niedozwolonych
 • Sporządzanie
 • Analiza
 • Spory wynikające z zawartych umów
 • Doradztwo w zakresie realizacji zawartych umów (m.in. zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, umów agencyjnych)
 • Rozwód
 • Separacja
 • Alimenty
 • Podział  majątku wspólnego byłych małżonków
 • Rozdzielność majątkowa małżeńska
 • Władza rodzicielska
 • Kontakty z dzieckiem
 • Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku (w tym ważność testamentu, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku)
 • Prowadzenie spraw o zachowek
 • Prowadzenie spraw o dział spadku
 • Pomoc prawna w czasie kontroli ZUS
 • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentacja przed Sądem w sprawach dotyczących:
  • emerytur (także pomostowych) i rekompensat
  • rent
  • zasiłków chorobowych
  • świadczeń rehabilitacyjnych
  • zasiłków macierzyńskich
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym (kwalifikowanie przez ZUS umowy o dzieło jako umowy zlecenia, zarzut pozorności stosunku pracy, zarzut pozorności prowadzenia działalności gospodarczej)
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń, regulaminów pracy i wynagradzania)
 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach sądowych dotyczących m.in.:
  • rozwiązania stosunku pracy i przywrócenia do pracy
  • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  • sprostowania świadectwa pracy
  • odpowiedzialności materialnej pracowników
  • wypłaty wynagrodzenia (w tym za pracę w godzinach nadliczbowych)
  • mobbingu i dyskryminacji
  • wypadków przy pracy
 • Sporządzanie skarg i odwołań od decyzji organów administracji i reprezentacja
  w tych sprawach (także NFZ)
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i reprezentacja
  w tych sprawach
 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Tworzenie i likwidacja spółek
 • Sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów
 • Sporządzanie protokołów i uchwał
 • Sporządzanie wniosków do KRS i reprezentacja w tych sprawach